امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
  1. عوامل شيميايي جنگي بويژه عوارض ديررس مسموميت با گاز جنگي خردل
  2.  سم شناسی اعتیاد و مواد مخدر
  3. سم شناسی محیطی بويژه آلودگيهاي آب و موادغذائي
  4. مسموميت هاي شغلي
  5.  سم شناسی ملکولی:

     الف) تحقیقات پایه در سم شناسی:  نانوتاکسیکولوژی، ایمونوتاکسیکولوژی

     ب) تجربی