طرح های در دست اجرا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
رديف

عنوان طرح

کد طرح   

تاريخ تصويب

 مجری 

1

بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی

 

950580

1395/06/17

دکتر مهدی بلالی مود 

 2

طراحی و توسعه روشی نوین جهت فرمولاسیون یک داروی هموستات (بند آورنده خون) مشتق شده از زهر مار افعی ایرانی اکیس کاریناتوس

950699

1395/10/22

دکتر مهدی بلالی مود     

3

بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده سلولی DU-145

950525

1395/08/19

 دکتر سید هادی موسوی
4

تولید آنتی بادی پلی کلونال مورفین جهت استفاده در تستهای تشخیص اعتیاد

941216

1395/02/08

دکتر بامداد ریاحی
 5

بررسی اثرات تحت حاد سیلیمارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/c

941711

1395/03/19

 دکتر بامداد ریاحی
6

اثرات دراز مدت گاز خردل روي ميزان 1α-آنتي تريپسين سرمي در جانبازان شيميايي

951484

1396/02/20

  دکتر بامداد ریاحی
7

مطالعه اثرات حفاظتی اوراپتن بر آسیب عصبی و کبدی در مدل برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوز

961239

1396/11/04

دکتر سید هادی موسوی
8

بررسی اثرات حفاظتی سیلی مارین بر روی سمیت سیستم ایمنی ناشی از تجویز سیکلوفسفامید در موش BALB/c

961739

 1397/08/30

دکتر بامداد ریاحی
9 بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین در سلول های SH-SY5Y 970744 1397/10/26 دکتر سید هادی موسوی
 10 بررسی اثر سمیت سلولی عصاره اندام های هوایی گیاهان Salvia macrosiphon و Helichrysum graveolens بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10 971086 1397/11/24 دکتر سید هادی موسوی
 11

  بررسی و تعیین اثر سمیت سلولی عصاره Garcinia mangostana بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10

 970913   دکتر سید هادی موسوی