امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
دکتر مهدی بلالی مود (cv) (علم سنجی)
 MD. Ph.Dاستاد سم شناسی بالینی
Tel: +98 5138598973
+98 5138002464
Fax: +98 5138002467
Email: balalim[at]mums.ac.ir
   
رئیس مرکز:
 
دکتر سید هادی موسوی(cv) (علم سنجی)
استاد فارماکولوژی MD. Ph.D
Tel: +98 5138002258
Fax: +98 5138002467
Email: mousavih[at]mums.ac.ir
 
 
 
 

 دکتر سید عادل معلم (cv) (علم سنجی)

استاد سم شناسی Pharm.D Ph.D

 Email:moallem[at]mums.ac.ir

 
 
 
 

 دکتر غلامرضا کریمی (cv) (علم سنجی)

استاد سم شناسیPharm. D Ph.D 

  05131801191 

Email: KarimiG[at]mums.ac.ir

 

 

دکتر سید رضا موسوی (cv) (علم سنجی)

دانشیار پزشک قانونی و مسمویتها

 05138598973

Email:mousaviR[at]mums.ac.ir