مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  .

 

 اهدف عالیه ما از ت‍‍أسيس مرکز تحقيقاتي سم شناسي پزشکي بکارگيري نيروي انساني اعم از اساتيد و محققين و دانشجويان و نيز امکانات پيشرفته دانشگاهي موجود براي پيشبرد و هدايت تحقيقات سم شناسي و انجام رسالت خويش تا رسيدن به سطح روز دنيا و خودکفائي علمي کشور مي باشد.

  

  اهداف:

 

 ارتقاي دانش مستند سم شناسی پزشکي

حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق كنترل سموم، پيشگيري، تشخيص زودرس و درمان بموقع و اختصاصي مسموميت هاارتقاي دانش و مهارت تحقيق (تربیت پژوهشگردر زمينه سم شناسي  پزشکي)

ارتقای دانش عمومی و  تخصصی در زمينه مسموميتها

ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتهای عملی کليه اعضای مرکز.

روز آمد کردن روشهای تشخیصي و درماني مسموميتها و سوء مصرف داروها

 

چشم انداز:

هدف اصلي از ت‍‍أسيس مرکز تحقيقات سم شناسي پزشکي

 بکارگيري نيروي انساني اعم از اساتيد و محققين و دانشجويان و

 نيز امکانات پيشرفته دانشگاهي موجود براي پيشبرد و هدايت

 تحقيقات سم شناسي در جهت بهبود بخشيدن وضعيت بهداشتي

درماني و سلامت جامعه و خودکفائي علمي کشور مي باشد.

ماموریت

انجام تحقيقات زيربنايی و کاربردي درزمينه های اپيدميولوژي، پيشگيري، تشخيص و درمان مسموميت ها، سوء مصرف داروها- مواد شيميائي و سموم طبيعي مطا بق با آخرين دستاوردهای علمی

توليد علم در زمينه سم شناسي پزشکي با تکيه بر قابليت هاي علمي محققين و اساتيد و نيروي خلاق دانشجويي

برگزاري دوره هاي کوتاه مدت، بلند مدت و کارگاههاي آموزشي، پژوهشي در زمينه سم شناسي پزشکي

اطلاع رساني و انتشار مطالب و نتايج تحقيقات در زمينه سم شناسي پزشکي

ارائه مشاوره به مسئولين بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سطح استان

ارائه مشاوره به سازمان هاي غير دولتي استاني، کشوري و بين المللي

همکاري با مراکز معتبر علمي ملي، منطقه اي و بين المللي

دسترسي به اهداف عاليه دولت جمهوري اسلامي به منظور استقلال علمي کشور