امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


 
 
دکتر مهدی بلالی مود (cv) (سامانه علم سنجی)
استاد سم شناسی بالینی
Tel: +98 51 38598973
+98 51 38002464
Fax: +98 51 38002467
Email: balalim[at]mums.ac.ir
   
رئیس مرکز:
 
دکتر سید هادی موسوی(cv) (سامانه علم سنجی)
دانشیار فارماکولوژی MD Ph.D
Tel: +98 51 38002258
Fax: +98 51 38002467
Email: mousavih[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
دکتر رضا افشاری (cv) (سامانه علم سنجی)
استاد سم شناسی بالینیMD Ph.D
Tel: +98 51 38515110-5
Fax: +98 51 385921922
Email: AfshariR[at]mums.ac.ir
 
 
 
 

 دکتر غلامرضا کریمی (cv) (سامانه علم سنجی)

استاد سم شناسیPharm. D Ph.D

Email: KarimiG[at]mums.ac.ir

 

 

 دکتر محمد افشار (cv) (سامانه علم سنجی)

استاد بافت شناسی Ph.D

Email:afshar_md[at]yahoo.com

 

 

 دکتر سید عادل معلم (cv) (سامانه علم سنجی)

استاد سم شناسی Pharm.D Ph.D

Email:moallem[at]mums.ac.ir

 دکتر ناصر وحدتی(cv) (سامانه علم سنجی)

استاد گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي Pharm.D Ph.D

Email:Vahdatin[at]mums.ac.ir

 

 دکتر محمد مشیری (cv) (سامانه علم سنجی)

استادیار سم شناسیMD Ph.D

Email:moshirimo[at]gmail.com

 

دکتر سید رضا موسوی (cv) (سامانه علم سنجی)

دانشیار پزشک قانونی و مسمویتها

Email:mousaviR[at]mums.ac.ir

 

 دکتر بامداد ریاحی زنجانی (cv) (سامانه علم سنجی)

دانشیار سم شناسی Ph.D

Email: riahib[at]mums.ac.ir

 دکتر بیتا دادپور(cv) (سامانه علم سنجی)

دانشیار داخلی و مسمویت ها

Email:dadpourb881[at]mums.ac.ir

 

 دکتر آناهیتا علیزاده (cv) (سامانه علم سنجی)

دانشیار اطفال و مسمومیت ها

Email: alizadeha881[at]mums.ac.ir

    

دکتر مریم وهاب زاده (cv) (سامانه علم سنجی)
استادیار سم شناسی MD Ph.D
Email: vahabzadehm[at]mums.ac.ir
             
            
 

دکتر زهرا طیرانی نجاران (cv) (سامانه علم سنجی)

دانشیار فارماکولوژي Pharm.D Ph.D

 PEmail: TayaraniNZ[at].mums.ac.ir

 
دکتر مجید رضایی (cv) (سامانه علم سنجی)
استادیار شیمی تجزیه Ph.D
Email: rezaeimj[at]mums.ac.ir
 

دکتر محمد هاشمی (cv) (سامانه علم سنجی)

استادیار علوم تغذیه Ph.D

Email: hashemimd[at]mums.ac.ir

 
دکتر لیلا اعتماد (cv) (سامانه علم سنجی)
استادیار فارماکولوژی Ph.D
Email: etemadl[at]mums.ac.ir
 

 دکتر زهرا عطایی (cv) (سامانه علم سنجی)

استادیار بیماری های داخلی

Email:ataeez[at]mums.ac.ir

 
عادله مهدی زاده (cv)
کارشناس پرستاری
مدیر اجرایی، کارشناس پژوهشی و مسئول سایت
mahdizadeha1[at]mums.ac.ir