مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
اساسنامه مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات " مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی" که در این اساسنامه

" مرکز تحقیقات" نامبرده می شود. برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف:

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم " مرکز سم شناسی پزشکی"

2- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها.

4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه" مرکز سم شناسی پزشکی"

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتنداز:

الف- شورایعالی

ب- رئیس مرکز

ماده 4-اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد.

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد.

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد.

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر میباشد:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

الف- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب- اعضاء وابسته: که اعضاء هیأت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه یکصد و نود و ششمین جلسه مورخ 3/5/88 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی – غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.