دکتر سید هادی موسوی  CV

 دانشیار فارماکولوژی(M.D. Ph.D)

دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی

 

E-mail: mousavih[at]mums.ac.ir 

 

 


 

جستجو