خدمات مرکز

 
 

نام دستگاه: (فارسی – لاتین) گازومتری Blood gas ph(ox)PLUS L

  سال ساخت:   2006
  سال خريد : 2007 

  خاصيت های قابل اندازه گيري: Hb.Hct.Hco3.Pco2.Po2.PH.Na.k.Ca.Lactat.Glocose

  زمان سرويس دهي با اين دستگاه:

روز

ساعت شروع

ساعت پايان

توضيحات

شنبه تا پنجشنبه

7am

13.30pm

دستگاه بصورت 24 ساعته آماده به کار می باشد

 
 

 


نام دستگاه: (فارسی – لاتین) : گاز کروماتو گراف G.C

  سال ساخت: 2007

  سال خريد : 2008

  خاصيت های قابل اندازه گيري : اندازه گیری کلیه مواد آلی

  زمينه هاي كاربردي : انجام کارهای تحقیقاتی در ارتباط با تغییر غلظت سموم،الکلها،آلدئیدهاو...در کلیه مواد

  مورد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گيري شده

واحد اندازه گيري

دقت اندازه گيري

اندازه گیری غلظت متانول در عرقیات سنتی

ppb

بسیار بالا

  زمان سرويس دهي با اين دستگاه:

روز

ساعت شروع

ساعت پايان

توضيحات

شنبه تا پنجشنبه

7am

 

بستگی به کار مورد نیاز دارد

 

  تجهيزات جانبي اين دستگاه: گازهای آرگون.هوای فشرده،N2-H2


نام دستگاه: (فارسی – لاتین) :اسپکتروفتومتر UV-Vis

  سال ساخت: 1980

  سال خريد: 1983

  خاصيت های قابل اندازه گيري : تغییر غلظت داروها،سموم،الکلها و سایر مواردی که با روش اسپکتروفتومتر قابل انجام است.

مورد اندازه گيري شده

واحد اندازه گيري

دقت اندازه گيري

فنوباربیتال.استامینوفن.تئوفیلین.کولین استراز.سالیسیلاتها.متانول  ...و

mg/L

بسیار بالا

  زمان سرويس دهي با اين دستگاه:

روز

ساعت شروع

ساعت پايان

توضيحات

شنبه تا پنجشنبه

7am

13.30pm

دستگاه بصورت 24 ساعته آماده به کار می باشد

 


نام دستگاه: (فارسی – لاتین) :     تی دی ایکس T.D.X

  سال ساخت: 1980

  سال خريد:1982

  خاصيت های قابل اندازه گيري : اندازه گیری غلظت داروها

  زمينه هاي كاربردي : اندازه گیری غلظت داروها برای بیماران- انجام کارهای تحقیقاتی

  موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گيري شده

واحد اندازه گيري

دقت اندازه گيري

بیش از 20 رده از داروها تعیین غلظت شده

mg/L

micg/L

 

 


نام دستگاه: (فارسی – لاتین) :        گازومتریBlood gas ph(ox)basic

  سال ساخت: 2005

  سال خريد: 2006

  خاصيت های قابل اندازه گيري : اندازه گیری Hb.Hct.Hco3.Pco2.Po2.PH

  زمينه هاي كاربردي : 

  زمان سرويس دهي با اين دستگاه:

روز

ساعت شروع

ساعت پايان

توضيحات

شنبه تا پنجشنبه

7am

13.30pm

دستگاه بصورت 24 ساعته آماده به کار می باشد

 
   تكنيسين دستگاه :

نام ونام خانوادگي

مدرك

شماره تماس

ولي اله مرادي

مهرانگیز مختاری

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

09359442466

09153007223

اوقات شرعی