امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
                                                               

 

 

دکتر سید هادی موسوی - CV   

 استاد فارماکولوژی(M.D. Ph.D)

دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
 
Tel: +98 5138002258

 E-mail: mousavih[at]mums.ac.ir