امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
آزمایشگاه سم شناسی  تجربي
سرپرست : دکتر بامداد رياحي 
 
اين آزمايشگاه در طبقه 2 + دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد واقع است
آزمايشات زير در اين مکان صورت ميگيرد.
1. اندازه گيري غلظت داروهاي شايع نظير فنوباربيتال، متانول، نيترات، سيانيد، نيتريت
2. اندازه گيري ميزان آنتي اکسيداني پلاسما
3. اندازه گيري بسياري از آناليتها با استفاده از تکنيک اليزا
4. اسکرينيگ موارد سوء مصرف مواد مخدر
5. ( Thin layer chromatography   (TLC