امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

اعضای مرکز تحقیقات سم شناسی روز چهارشنبه مورخ 9/5/98  از  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اختلالات

مصرف مواد مخدر و رفتارهای اعتیادی بازدید نمودند. 

این مرکز نخستین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اختلالات مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی شرق کشور میباشد.

در  این جلسه، همکاری بین دو مرکز تحقیقات و انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و مشترک بین دو مرکز بررسی گردید.