طرح های در دست اجرا

رديف

عنوان طرح

کد طرح   

تاريخ تصويب

مجری

1

ساخت فیبر جدید میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله های کربن دار جهت استخراج و اندازه گیری مشتقات مورفینی‌ در ادرار توسط کروماتوگرافی مایع با فشار بالا

 

930829

1393/10/17

 دکتر مهدی بلالی مود     

2

راه اندازی یک روش میکرواستخراج برای اندازه گیری باقیمانده سموم ارگانوفسفره در سبزیها و میوه ها به روش گاز کروماتوگرافی

 

940917

1394/08/06

دکتر مهدی بلالی مود     

3

بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی

 

950580

1395/06/17

دکتر مهدی بلالی مود     

 4

طراحی و توسعه روشی نوین جهت فرمولاسیون یک داروی هموستات (بند آورنده خون) مشتق شده از زهر مار افعی ایرانی اکیس کاریناتوس

950699

1395/10/22

دکتر مهدی بلالی مود     

5

بررسی تاثیر عصاره گیاه Capparis spinosa بر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در سلولهای قلبی H9C2

931337

1394/01/26

دکتر سید هادی موسوی
6

بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده سلولی DU-145

950525

1395/08/19

 دکتر سید هادی موسوی
7

تولید آنتی بادی پلی کلونال مورفین جهت استفاده در تستهای تشخیص اعتیاد

941216

1395/02/08

دکتر بامداد ریاحی
 8

بررسی اثرات تحت حاد سیلیمارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/c

941711

1395/03/19

 دکتر بامداد ریاحی
 9

اثرات دراز مدت گاز خردل روي ميزان 1α-آنتي تريپسين سرمي در جانبازان شيميايي

951484

1396/02/20

  دکتر بامداد ریاحی

اوقات شرعی