برگزاری همایش ملی نکوداشت جناب استاد دکتر مهدی بلالی مود در بیرجند

     

بر پایه تصمیم شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسانجنوبی، مقرر شد بر اساس معیار های فوق از یکی از نخبگان فرزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به انتخاب آن دانشگاه تکریم به عمل آید که جناب استاد پروفسور مهدی بلالی مود معرفی شدند. مطابق پاسخ ارسالی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، هیات ممیزه محترم آن دانشگاه، استاد گرامی و نخبه ارجمند جناب آقای پروفسور مهدی بلالی مود را برگزید. بعلاوه استاد پروفسور مهدی بلالی مود که پدر علم سم شناسی ایران است، در بنیانگذاری انجمن سم شناسی و مسومیت های ایران و جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه و با تاثیرگذاری در توسعه سم شناسی پزشکی کشور، در ایران نقش اساسی داشته اند:

۱.بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

۲.آزمایشگاه سم شناسی

۳.مرکزسم شناسی پزشکی

۴.مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی

۵.آزمایشگاه سم شناسی تحقیقاتی در دانشکده پزشکی

۶. راه اندازی دوره فلوشیپ سم شناسی پزشکی در ایران


 

                    

 

اوقات شرعی