کتاب داخلي

 
 

 کتابهای طب داخلی

 

·        Andreoli and Carpenter’s Cecil essentials of medicine,7th ed,2007; Thomas E. Andreoli ; editors, Charles C.J. Carpenter, Robert C. Griggs, Ivor J. Benjamin; Philadelphia : Saunders/Elsevier

 

·        Harrison's Principal of Internal Medicine, 17th edition 2008.Editors Anthony S. Fauci; New York : McGraw-Hill
 
 
 
 
 
 

اوقات شرعی