تماس با ما

                                                                        
                                                           

تلفن:  05138829267 و    4 -8002463 0513                                                                       

           نمابر:  05138002467
 
آدرس:  مشهد، میدان آزادی،پردیس دانشگاه ، دانشکده پزشکی ، مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
 
 صندوق پستي: 9177948564 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوقات شرعی